Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

– Redgts edit, S.L.
– CIF: B-09850843
– Carrer Avelina Casadevall, 10 2n A
– 08006 Barcelona
– Telèfon: +34 93 675 75 48
– Correu electrònic: redgts@redgts.com

A l’efecte del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, en Redgts edit S.L. ens comprometem a assegurar que la seva informació personal es trobi protegida i no s’utilitzi de manera indeguda. Guiats per aquest compromís, Redgts edit S.L. passa seguidament a informar (sobre) la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitats.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals

A Redgts edit S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de poder desenvolupar la prestació de serveis contractats i practicar la corresponent facturació. Per això, en desenvolupament de la normativa en matèria de protecció de dades, hem identificat les següents finalitats:

  1. Atendre i gestionar adequadament la prestació dels serveis contractats.
  2. Oferir una atenció personalitzada als nostres clients i usuaris de la pàgina web, que inclogui canalitzar les seves sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions per a la seva gestió i resolució.
  3. Enquestes per a millorar els serveis oferts.
  4. Estudis de mercat i prospecció comercial, informes d’hàbits de consum, dades estadístiques i tendències del mercat, a fi d’oferir-li productes i serveis que puguin resultar del seu interès.
  5. Realitzar perfils i anàlisis sobre el comportament dels nostres clients en usar les nostres webs o aplicacions.
  6. Mantenir-li informat, sobre els nostres últims productes, ofertes, oportunitats, etc., però només si vostè ens presta el seu consentiment. Respecte al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals o publicitaris, se li facilitarà, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, l’oportú procediment, senzill i gratuït, perquè pugui prestar lliurement el seu consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cap cost.

Quin és el temps per a conservar les seves dades

Redgts edit S.L. únicament tractarà les dades personals que resultin necessaris per a una adequada prestació dels serveis contractats. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i/o contractual, així com durant el temps en què, d’acord amb els terminis legals de prescripció, pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada d’aquesta relació jurídica i/o comercial, sense perjudici que vostè exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de prestació de serveis subscrit amb Redgts edit S.L. La plataforma www.redgts.com comunicarà a l’usuari el caràcter obligatori o no de la recollida de dades per a la prestació dels serveis oferts per Redgts edit S.L. El no emplenament de les dades obligatòries impedirà prestar aquells serveis vinculats a tals dades, alliberant a Redgts edit S.L. de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis. Així mateix, fonamenten el tractament de les seves dades, el compliment d’obligacions legals, l’interès legítim de Redgts edit S.L. (motius de seguretat, millora i desenvolupament dels nostres serveis…) i, en el cas d’enviament de publicitat, el seu consentiment exprés.

A quins destinataris comunicaran les seves dades?

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, l’usuari consent expressament la cessió o comunicació de les dades tractades per Redgts edit S.L. a les empreses amb les quals treballa. Així mateix, en la mesura en què resulti necessari per al desenvolupament de serveis de seguretat, de comptabilitat, d’auditoria, relacionats amb la tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la informació, etc.), les dades tractades per Redgts edit S.L. (o part d’ells), podran ser comunicats a terceres parts que, en tot cas, únicament tindran accés a la informació personal que necessiten per a dur a terme aquests serveis. Se’ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat. Finalment, les dades tractades per Redgts edit S.L. estaran a la disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, les Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del seu tractament.

Quins són els seus drets quan ens falcilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Redgts edit S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades no siguin ja necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Redgts edit S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el cas de dades personals tractats per mitjans automàtics, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals facilitades per aquest. L’exercici de tals drets es durà a terme mitjançant comunicació per escrit a: redgts@redgts.com, adjuntant còpia de la seva D.N.I o document identificatiu substitutori. Així mateix, se l’informa que poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).